Oznamy a doležité informácie

4
aug
2023

Možnosť prihlásenia dieťaťa na predprimárne vzdelávanie do MŠ Ovocné sady

Mestská časť Bratislava-Ružinov dáva do pozornosti zákonným zástupcom detí možnosť prihlásenia dieťaťa na predprimárne vzdelávanie do úplne novej Materskej školy na Ivanskej ceste 32E (Ovocné sady) v Bratislave, ktorá otvorí svoje brány v novom školskom roku 2023/2024.

Spôsob:

  • žiadosť o prijatie posielať prostredníctvom nasledovnej elektronickej prihlášky v termíne do 13. augusta 2023:

http://ovocnickovia.skolanawebe.sk/prihlaska_zs

  • zákonní zástupcovia, ktorí nemajú možnosť internetového pripojenia:
  • presné informácie ohľadom spôsobu doručenia žiadosti (Formulár A) poskytne kontaktná osoba na tel. č. 0911 284 216 alebo mailom tlcikova@hotmail.com

Žiadosti, odovzdávané v listinnej podobe (Formulár A), je potrebné podpísať obidvomi zákonnými zástupcami dieťaťa. Prílohou žiadosti je potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa od všeobecného lekára pre deti a dorast, ktorého súčasťou je aj údaj o povinnom očkovaní. Podpisovanie žiadostí, podaných elektronicky, overenie pravdivosti uvedených údajov (občiansky preukaz, rodný list dieťaťa) sa bude realizovať po vyzvaní zákonných zástupcov vedením materskej školy.

Podmienky prijatia:

  • dieťa, ktoré dovŕši 5 rokov veku do 31. augusta 2023, a pre ktoré je predprimárne vzdelávanie povinné
  • dieťa, pokračujúce v plnení povinného predprimárneho vzdelávania na základe:
  • písomného súhlasu príslušného zariadenia poradenstva a prevencie
  • písomného súhlasu všeobecného lekára pre deti a dorast
  • informovaného súhlasu zákonných zástupcov

Ostatné deti s trvalým pobytom v mestskej časti Bratislava-Ružinov (deti, spôsobilé navštevovať materskú školu, spĺňajúce základný stupeň hygienickej a sociálnej samostatnosti vo veku od 4 do 3 rokov), budú prijaté v závislosti od kapacity a personálneho zabezpečenia materskej školy.

 

Informácie ohľadom prijímania detí spolu Formulárom A sú dostupné na webovom sídle mestskej časti www.ruzinov.sk