Zápis

OZNAM
o prijímaní žiadostí na predprimárne vzdelávanie
v materskej škole na školský rok 2021/2022

Riaditeľka Materskej školy Pivonková 9 821 01 Bratislava, oznamuje v zmysle § 59 ods. 3 zákona NR SR č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v znení § 3 ods. 2 vyhlášky MŠ SR č. 306/2008 Z. z. o materskej škole v znení vyhlášky č. 308/2009 Z. z. po dohode so zriaďovateľom Miestneho úradu mestskej časti Bratislava – Ružinov, Mierová 21, 827 05 Bratislava 2, že zápis do materskej školy bude prebiehať cez ONLINE ŽIADOSTI

od 3.mája do 7. mája 2021

zápis bol ukončený
 

 • zákonní zástupcovia vyplnia a odošlú žiadosť online cez link na web stránke materskej školy Pivonková 9, 821 01 Bratislava
 • potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa sa cez online žiadosť nevyžaduje – ak bude dieťa prijaté prinesú dodatočne
 • oskenovanú prihlášku do mailu: mspivonkova@gmail.com,
 • zákonní zástupcovia (ZZ), ktorí nemajú internetové pripojenie žiadosť pošlú poštou na adresu MŠ Pivonková 9, 82101 Bratislava

Žiadosť musí obsahovať

osobné údaje o dieťati v rozsahu :

 • meno a priezvisko dieťaťa
 • dátum a miesto narodenia
 • adresa trvalého pobytu alebo adresa miesta, kde sa dieťa obvykle zdržiava, ak sa nezdržiava na adrese trvalého pobytu
 • rodné číslo
 • štátna príslušnosť
 • národnosť
 • v prípade, že rodič žiada o prijatie dieťaťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, musí priložiť aj vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie

osobné údaje o zákonných zástupcov v rozsahu :

 • meno a priezvisko
 • adresa trvalého pobytu
 • adresa miesta, kde sa zákonný zástupca obvykle zdržiava, ak sa nezdržiava na adrese trvalého pobytu a kontakt na účely komunikácie

Písomné rozhodnutie o prijatí alebo neprijatí dieťaťa do materskej školy vydá riaditeľka materskej školy v súlade s § 5 ods. 13 zákona NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov do 15. júna 2021.

Na predprimárne vzdelávanie :

 • sa prednostne prijímajú deti, pre ktoré je plnenie predprimárneho vzdelávania povinné
 • dieťa, ktoré dovŕšilo päť rokov veku k 31.8.2021
 • dieťa, ktoré dovŕšilo šiesty rok veku a ktorému bol odložený začiatok plnenia povinnej školskej dochádzky
 • dieťa, ktorému bolo dodatočne odložené plnenie povinnej školskej dochádzky
 • spravidla deti, ktoré k 1. septembru 2021 dovŕšili 3 roky a spĺňajú stupeň hygienickej a sociálnej samostatnosti
  v prípade, ak záujem o prijatie detí prekročí kapacitu materskej školy budú žiadosti bodované podľa nasledujúcich kritérií (VZN MČ Ružinov 2/2019)
 • súrodenec dieťaťa, ktoré v šk. roku 2021/2022 bude navštevovať materskú školu a spĺňa podmienky
 • kritéria prijímania detí k septembru 2021 boli prerokované v pedagogickej rade 25.03.2021

Eva Kršáková
riaditeľka

      V Bratislave 30.03.2021