Zápis

Materská škola Pivonková 9, 821 01 Bratislava

s elokovanými triedami v objektoch Astrová 5,Nevädzová 12 a Šalviová 5  

Riaditeľka Materskej školy Pivonková 9 informuje v zmysle § 59 ods. 3 zákona NR SR č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v znení § 3 ods. 2 vyhlášky MŠ SR č. 306/2008 Z. z.  o materskej škole v znení vyhlášky č. 308/2009 Z. z. , rodičov a verejnosť, že   ž i a d o s t i  na prijatie dieťaťa na výchovu a vzdelávanie  do materskej školy k septembru  2019  sa budú prijímať (v prípade potreby aj vydávať) v budove MŠ Pivonková 9  

od 24. apríla do 3.mája 2019
/v pracovných dňoch/

v čase od 15,30 hod. do 17,30 hod.

Žiadosť musí obsahovať: meno a priezvisko dieťaťa, dátum a miesto jeho narodenia, bydlisko a PSČ (podľa OP matky), meno, priezvisko a trvalé bydlisko matky, meno, priezvisko a trvalé bydlisko otca, telefónne kontakty a adresu pre zaslanie rozhodnutia o prijatí alebo neprijatí dieťaťa. Žiadosti budú k dispozícii od 15.04.2019 v MŠ Pivonková a EP Astrová, Nevädzová , Šalviová a na www.mspivonkova.sk.

K žiadosti sa podľa § 3 ods. 1 vyhlášky prikladá potvrdenie o spôsobilosti  dieťaťa navštevovať materskú školu od všeobecného lekára pre deti a dorast.

Písomné rozhodnutie o prijatí alebo neprijatí dieťaťa do materskej školy vydá v súlade s § 5 ods. 14, písm. a) zákona NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov  riaditeľka 14.06.2019.

Podľa § 59 ods. 2 zákona  riaditeľka prednostne prijíma deti, ktoré dovŕšia päť rokov veku (k 1. 9. 2019), deti s odloženou povinnou školskou dochádzkou a deti s dodatočne odloženou povinnou školskou dochádzkou (ktoré v súčasnosti MŠ navštevujú).  

Ostatné deti prijíma do výšky kapacity školy na základe podmienok dohodnutých so zriaďovateľom (v zmysle § 1 ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov) a prerokovaných v pedagogickej rade školy.  

Dohodnuté podmienky prijímania:

  • spôsobilé dieťa od 3 rokov (k 1. 9. 2019)
  • dieťa, ktoré k 1. 9.2019 spĺňa základný stupeň hygienickej a sociálnej samostatnosti


Pri odovzdávaní žiadosti zákonný zástupca predkladá riaditeľke (zástupkyni riaditeľky) k nahliadnutiu rodný list dieťaťa a občiansky preukaz za účelom overenia uvedených údajov.

V Bratislave dňa 14.02.2019                                                       

                                                                                                         Eva Kršáková
                                                                                                riaditeľka materskej školy